VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De bestekken en prijsofferte zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 2. Onze goederen worden op de zetel van de firma verkocht en reizen op risico van de bestemmeling.

 3. Een bestelling ( via vertegenwoordiger, telefonisch, fax, mail,..) dient schriftelijk aanvaard te worden.

 4. Beplantingswerken worden, tenzij anders vermeld op de offerte, uitgevoerd met een groeiwaarborg van 1 jaar. Tijdens uitvoering der werken is water geven ten onzen laste. De klant stelt aansluiting en water kosteloos ter beschikking De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product of de plant het gevolg is van: a. verkleuring van blad of bloemkleur; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. overmaat of gebrek aan water; e. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, vorst of extreme weersomstandigheden.

 5. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, maar binden de verkoper niet. Vertraging in levering en /of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 6. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 7. Klachten betreffende levering van goederen of de uitgevoerde werken moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering of uitvoering.

 8. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

 9. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag , met een minimum van 100 EUR.

 10. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques , evenals andere aanmanings-en innningskosten zijn in NIET begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en vallen afzonderlijk ten laste van de koper.

 11. Wat betreft de levering van goederen is een eigendomsvoorbehoud bedongen. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de dag der volledige betaling. Het risico gaat over bij levering. De goederen worden evenwel verzonden op risico van de koper, zelfs indien de verzending franco geschiedt.

 12. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

 13. Indien een bepaling van deze overeenkomst als nietig wordt verklaard, blijven alle andere onverkort gelden.